Acoustic Neuroma  เป็น neoplasm ใน Internal acoustic canal (IAC) และขยายขนาดขึ้นอย่างช้าๆ ไปยัง Cerebellopontine angle (CPA) เป็นเนื้องอกที่เป็นมาแต่กำเนิด เกิดขึ้นจาก Myelin sheath (Neurilemma) ของ CN.VIII

ตำแหน่งรอยโรคอยู่ที่ส่วนของ Vestibular Nerve ในบริเวณของ Scarpa’s ganglion ส่วนมากจะเป็นข้างเดียว อาจเรียกว่า

Vestibular Schwannoma, Acoustic neuroma, Acoustic neurinoma, Acoustic neurilemmoma, Acoustic neurofibroma   เมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้องอกของ Auditory nerve มีผลกระทบกับ Schwann cells ก็จะเรียกในรูปแบบว่า Schwannoma มากกว่าครึ่งหนึ่งจะเกิดใน Inferior vestibular nerve น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะเกิดใน Superior vestibular nerve  (Linthicum,1983) เนื้องอกนี้จะขยายขนาดโตขึ้นอย่างช้าๆ และจะขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ถ้าเนื้องอกนั้นขาดเลือดไปเลี้ยง (hemorrhage) การที่เนื้องอกนี้จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งนั้นแทบไม่มี บางครั้งเนื้องอกที่ขยายขนาดขึ้นนั้นมันจะมีขนาดที่จำกัดของตัวมันเองและผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ เนื้องอกส่วนมากจะเริ่มขยายขนาดและเริ่มขยายออกไปยัง nerve fibers ของแขนงของเส้นประสาทนั้น  และมีผลโดยไปกดทับ และลามไปยังเส้นประสาทสมองอื่นๆใน IAC

Vestibular Schwannoma มีการพัฒนาทั้งหมด 3  ขั้นตอน

-          Canal phase      เป็นระยะที่สัมพันธ์กับการทรงตัวและการได้ยิน  สาเหตุจากการที่ Sensory nerve ถูกทำลาย

-          Cochlear phase ระยะนี้ ไม่มีผลโดยตรงต่อ Cochlear vascular system แต่มีผลโดยตรงกับลามเข้าสู่ cochlea

-          Angle phase      ระยะที่มีการขยายขนาดโตขึ้นไปยัง CPA ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างหรือจะมีอาการนั้น ขึ้นกับขนาด ตำแหน่ง  เนื้องอกไปรบกวน  ระบบไหลเวียนของ CSFมากน้อยเพียงใด

แม้ Canal phase จะเป็นระยะแรก แต่ระยะอื่นๆก็อาจไม่เกิดขึ้นได้ และ cochlear phase ก็ไม่จำเป็นต้องเกิดก่อน angle phase ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเนื้องอกกับสัญญาณบ่งชี้หรืออาการต่างๆ เมื่อเริ่มรู้สึกมีอาการ ก็ไม่จำเป็นว่าเนื้องอกอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา ในทางตรงกันข้าม เมื่อรู้สึกการได้ยินลดลงสามารถเป็นผลมาจากเนื้องอกที่มีขนาดเล็กและยังไม่มีการลุกลามไปที่อื่น

แนวโน้มของการเกิดเนื้องอกของ Vestibular nerve นั้น สันนิษฐานได้ว่าเป็นผลมาจากการที่เซลล์ประสาทที่ support vestibular nerve มีการสะสมในระหว่างที่เป็น embryo มากเกินไป

                จากการศึกษา  พบว่า Vestibular Schwannoma 8-10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเนื้องอกสมอง 75-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเนื้องอกของ CPA อายุที่เริ่มเป็นเนื้องอกชนิดนี้ไม่แน่นอน แต่จะเกิดก่อนอายุ 70 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30-40 ปี

ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ อาการเริ่มแรกคือ การได้ยินจะค่อยๆลดลง และ 5-10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่มีการได้ยินลดลงแบบเฉียบพลัน (sudden loss) 12% มีเพียงเสียงดังในหู และ 75 เปอร์เซ็นต์ มีการได้ยินลดลงพร้อมทั้งมีเสียงดังในหู

7 เปอร์เซ็นต์ จะมีอาการมึนงง (dizziness) เมื่อมีการดำเนินของโรคต่อไป ผู้ป่วยที่มีอาการมึนงงประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ จะมีอาการ unsteadiness ร่วมด้วยพร้อมทั้งมีปัญหาการทรงตัว และน้อยมากที่จะมีเวียนศีรษะบ้านหมุน

7 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีการลุกลามเข้าสู่ CN.V จะสูญเสียการรับความรู้สึกเจ็บปวด สัมผัส และอุณหภูมิบนใบหน้า และรู้สึกชากระจกตา ถ้ามีการดำเนินของโรคต่อไปอาการเหล่านี้จะมากขึ้นตามไปด้วย

1 เปอร์เซ็นต์ ที่ลุกลามเข้า facial nerve เมื่อมีการดำเนินของโรคต่อไปมีเพียง น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่จะทำให้ เกิด facial weakness  เมื่อมีการลุกลามไปยัง angle จะมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน เดินเซ ถ้าไม่ได้รับการรักษา เนื้องอกจะที่มีขนาดใหญ่จะขยายขนาดไปในทิศทาง posteroinferiorly จะมีผลต่อ CN.IX,X เป็น Jugular foramen syndrome (เสียงแหบ กลืนลำบาก aspiration of food) ถ้าไม่ได้รักษา จะไปขัดขวางระบบไหลเวียนของ CSF ทำให้ internal hydrocephalus ปวดศีรษะ papilledema diplopia อาเจียน และเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจล้มเหลว  พบได้น้อยมากที่ลุกลามไปยัง CN.III,IV,VI แต่ถ้ามี oculomotor paralysis ส่วนมาก Vestibular Schwannoma จะเกิดที่ vestibular nerve ซึ่งเป็นแขนงของ CN.VIII และลุกลามไปที่ cerebellopontine angle อาการที่พบคือ  การได้ยินลดลง ตำแหน่งที่พบรองลงมาคือ cochlea หรือ brainstem ซึ่งจะมีการได้ยินลดลงเพิ่มมากขึ้น เป็นหูข้างที่มีพยาธิสภาพและเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป(Shlomo Silman, Carol A.Silverman,1991)

Comment

Comment:

Tweet

#6 By (87.138.130.42|87.138.130.42) on 2015-04-13 16:15

#5 By (188.226.253.60|148.251.91.38, 188.226.253.60) on 2015-04-10 18:37

#4 By (122.10.113.71|178.63.0.194, 122.10.113.71) on 2014-05-16 21:09

Ce jeu est une combinaison actualizar r4 upgrade revolution for ds cartes collectées. il vous suffit de vous assurer que votre fichier de sauvegarde a le même préfixe de nom et devraient être placés ensemble dans le répertoire whats the difference between nintendo ds lite and dsi le fichier. les joueurs pourront associer 80's nintendo games list duo avec un autre personnage ou, Si vous adobe flash player for nintendo dsi xl flasher votre carte?R4i Gold Pro. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#3 By http://www.r4ifr.com/ (116.21.64.151) on 2013-08-05 19:46

超えてどのような劉暁波氏 (レオ彼女は-流れ-bwah 発 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#2 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 14:56

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#1 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 15:59